POLITYKA PRYWATNOŚCI
STRONY INTERNETOWEJ WWW.EPSYCHIATRA-24.PL
1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych
Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby
Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie
korzystania ze strony internetowej.
2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej.
3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych
osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora
tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.
4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania
organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych
osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca Pan Piotr Gościmski,
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Prywatna Praktyka Lekarska,
z siedzibą przy: Oleśniczka 30, 55-093 Oleśniczka, NIP: 8272099844 (zwany dalej:
„Właściciel”).
Inspektorem ochrony danych jest Żaneta Gościmska, adres e-mail: iod@epsychiatra24.pl (zwany dalej: „IOD”).
II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:
w celu prawidłowego wykonywania umowy zawartej w ramach serwisu
epsychiatra-24.pl
2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do
a. zawarcia umowy;
b. dokonania rozliczeń;
c. dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usług;
2/6
d. korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np.
odstąpienie od umowy, rękojmia).
3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach
i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane
osobowe w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych dotyczących m.in.
nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.
4. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych
obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie
publicznym m.in. do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem
i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.
5. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu
bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony
przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług
i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem
bezpośrednim.
III. RODZAJ DANYCH
1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest
niezbędne do:
a. dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:
– imię i nazwisko;
– płeć;
– adres dostawy;
– numer telefonu;
– numer pesel;
– adres e-mail;
b. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
– data urodzenia;
– numer PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury);
– numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).
2. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności
następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu dokonania zwrotu
należności przetwarzamy również informacje dotyczące numeru rachunku
bankowego.
3. Ponadto, administrator przetwarza również następujące dane:
• nr pesel pacjenta;
w przypadku cudzoziemców nr paszportu
3/6
IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane:
„rozporządzenie RODO”.
2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody
Użytkownika w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne,
jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem
strony internetowej.
V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI
1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie
przetwarzania danych osobowych.
2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich
danych osobowych.
3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych
może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np.
wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich
celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania
spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz
ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi
Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.
4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby
administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas
dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta
Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez
administratora danymi osobowymi.
5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych
osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora
danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co
do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na
dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta
Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez
administratora, danymi osobowymi.
4/6
6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy
to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym
zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na
dotychczas dokonane czynności.
7. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi,
przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do
administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane
osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby
administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia,
administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane
osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne
z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie
pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem
miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.
VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest konieczne
do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których zostały one
zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich przechowywanie nie
będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem cywilnym lub w związku
z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.
2. Informacje dotyczące umowy przechowuje się w celach dowodowych, przez okres
trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe
z Użytkownikiem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu
przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.
3. Ponadto, administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące
zawartych transakcji, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymi
Użytkownikowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi.
4. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między Użytkownikiem i Właścicielem,
dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu usunięcia konta
Użytkownika na stronie internetowej. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku
wysunięcia żądania przez Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.
VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM
1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom
współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji
np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek
5/6
lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora (ostatnie
dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).
2. Poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe
Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim ani
przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych
osób trzecich.
3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar
Unii Europejskiej.
4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust.
1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.
VIII. PLIKI COOKIES
1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię
(dalej łącznie nazywane: „cookies”) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika
do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego
preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych
oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny,
który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu
przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia.
Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem
jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.
3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko
przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki.
Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę
internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy
czas.
4. Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej to:
ecsi:1 miesiące, cck3: usuwany po zamknięciu przeglądarki, _Secure_CASTGC:
usuwany po zamknięciu przeglądarki, has_js: usuwany po zamknięciu
przeglądarki,
5. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez
administratora.
6. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne
z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
7. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie
akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną
zapisane w pamięci urządzenia.
6/6
8. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies
lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne
powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji
cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.
9. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić
pełne korzystanie ze strony internetowej.
10. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
a. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby
strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były
dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
b. Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową,
co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali
z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla
liczby nowych użytkowników;
c. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest
zarejestrowana na stronie internetowej;
d. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres
IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania
problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;
e. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony
internetowej;
f. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony,
w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony
internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.