REGULAMIN I UMOWA
SERWISU EPSYCHIATRA-24.pl
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin i Umowa serwisu epschiatra-24.pl stosuje się do usług świadczonych przez
firmę Prywatna Praktyka Lekarska Piotr Gościmski, za pośrednictwem serwisu internetowego
epsychiatra-24.pl.
2. Definicje:
a) Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod domeną www.epsychiatra-24.pl
b) Administrator – Prywatna Praktyka Lekarska Piotr Gościmski NIP: 8272099844, REGON:
363747226 e-mail: gabinet@espychiatra-24.pl, numer tel.: (+48) 71 7953313 , numer kom.: 609-66-00-77.
c) Użytkownik – klient/pacjent , który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez
Administratora i realizuje odpłatnie wizytę.
d) Umowa – umowa o świadczenie usług, świadczonych przez Administratora za pośrednictwem
Oprogramowania – zawierana pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem z chwilą akceptacji Regulaminu i
Umowy serwisu i aplikacji epsychiatra-24.pl przez Użytkownika w momencie zakupu wizyty w gabinecie,
telekonsultacji, video konsultacji lub rozmowy poprzez komunikator internetowy.
f) Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie internetowym formularz, umożliwiający tworzenie
terminu wizyty i przejście do płatności.
g) Cennik – wykaz uwzględniający rodzaj i wysokość opłat, związanych z korzystaniem z
Oprogramowania, opublikowany na stronie www.epsychiatra-24.pl. Cennik stanowi integralną część
zawieranej Umowy oraz załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i Umowy serwisu epsychiatra-24.pl.
h) Regulamin i Umowa serwisu epsychiatra-24.pl – niniejszy Regulamin i Umowa serwisu
epsychiatra-24.pl, udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego
www.epsychiatra-24.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby
umożliwić swobodne zapoznawanie się z postanowieniami Regulaminu i Umowy serwisu epsychiatra-24.pl
przed ich akceptacją.
4. Usługi świadczone na rzecz Użytkownika w ramach Oprogramowania, na podstawie zawieranej
odpłatnej Umowy, umożliwiają:
b) tworzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, a także w formie
papierowej na podstawie wydruków z Serwisu,
c) tworzenie terminarza wizyt i powiadomień dla pacjentów,
d) drukowanie recept, skierowań, etc.,
e) korzystanie z innych usług i funkcji dostępnych w Oprogramowaniu, które mogą być regulowane
Załącznikami do niniejszego Regulaminu i Umowy serwisu epsychiatra-24.pl ,
6. Administrator będzie dążył do wytwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej w rozumieniu
ustawy o systemie informacji o ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. O możliwości wytworzenia
1
elektronicznej dokumentacji medycznej w ramach Serwisu i zasadach jej wykorzystywania Administrator
poinformuje po wdrożeniu takiej funkcjonalności do Serwisu.
7. Administrator świadczy usługi, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu, w sposób zgodny z obowiązującym
prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem i Umową
serwisu epsychiatra-24.pl.
2. Każde działanie Użytkownika powinno odbywać się równocześnie z poszanowaniem dla dóbr osób
trzecich – zwłaszcza innych Użytkowników korzystających z Serwisu.
3. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych
danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).
4. Dostęp do Oprogramowania jest możliwy na urządzeniu komputerowym lub mobilnym spełniającym
następujące warunki techniczne:
1. Należy używać jednej z następujących przeglądarek lub nowszych:
a) Internet Explorer w wersji 11,
b) Microsoft Edge,
c) Chrome – od wersji 21,
d) Mozilla Firefox – od wersji 28,
e) Opera – od wersji 12.1,
f) Safari – od wersji 6.1.
2. Wymagane jest włączenie obsługi:
a) Ciasteczek – Cookies – do przechowywania sesji użytkowników,
b) JavaScript – wymagany jest do prawidłowego wyświetlania i funkcjonowania interfejsu aplikacji.
3. System operacyjny, w którym uruchamiane są przeglądarki internetowe wypisane powyżej nie
ma wpływu na działanie aplikacji, o ile spełniony jest punkt 1 oraz 2. Testowane systemy operacyjne to
lub nowsze:
a) Windows XP, 7, 8 oraz 10,
b) Mac OS X,
c) Debian 7, 8 oraz 9,
d) Ubuntu 16 oraz 17,
e) Linux Mint.
4. Minimalne wymagania sprzętowe wynoszą następująco:
a) Procesor Pentium 4 lub nowszy wspierający SSE2 (wszystkie współczesne procesory),
b) 512MB pamięci RAM dla systemów 32-bitowych oraz 2GB pamięci RAM dla systemów 64-bitowych,
c) minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku do przechowywania danych tymczasowych i
ciasteczek.
5. Stałe połączenie do sieci Internet.
2
§3. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG
1. Świadcząc usługi za pomocą Serwisu, Administrator dokłada należytej staranności, aby
Użytkownicy byli w pełni zadowoleni.
2. Aby móc korzystać z Serwisu, nie jest konieczne założenie Konta. Należy zapoznać się
dokładnie z treścią Regulaminu i Umowy serwisu epsychiatra-24.pl oraz zaakceptować jego warunki.
3. Świadczenie usług przez Administratora na rzecz Użytkownika odbywa się na podstawie
Regulaminu i Umowy serwisu epsychiatra-24.pl, Przepisów Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną oraz innych właściwych. Procedurę jej zawierania określa niniejszy dokument.
4. Podstawą do zawarcia Umowy o świadczenie usług jest uprzednie zgłoszenie Użytkownika
poprzez podanie między innymi następujących danych:
– imię i nazwisko,
– pełna nazwa firmy oraz numer NIP i REGON (opcjonalnie),
– adres siedziby lub zamieszkania,
– adres poczty elektronicznej e-mail oraz numer telefonu kontaktowego,
– numer pesel.
7. Podanie danych przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o:
a) zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Administratorowi,
b) zapoznaniu się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia Umowy,
c) wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy drogą elektroniczną,
d) wyrażeniu zgody na otrzymywanie za pośrednictwem korespondencji mailowej, na wskazany
adres email, informacji o wszelkich zmianach dotyczących zasad świadczenia usług oraz o
wprowadzanych aktualizacjach i nowościach w Serwisie przez Administratora,
e) wyrażeniu zgody na otrzymywanie za pośrednictwem korespondencji mailowej, na wskazany
adres email dokumentacji medycznej.
8. Za chwilę zawarcia Umowy uznaje się dzień, w którym Użytkownik zakupi usługę/wizytę i
ponownie zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i Umowy serwisu epsychiatra-24.pl,
9. Administrator może rozszerzyć zakres oferowanych usług i wprowadzić w tym celu stosowne
zmiany do Regulaminu i Umowy serwisu epsychiatra-24.pl, bez zgody Użytkownika. Wprowadzone
zmiany nie mogą naruszać uprawnień Użytkownika z tytułu praw nabytych.
§4. OPŁATY
1. Szczegółowe zasady płatności określa Cennik, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu i
Umowy serwisu będący integralną częścią Umowy. Cennik jest udostępniony również na stronie Serwisu
pod adresem: epsychiatra-24.pl.
2. Opłata pobierana jest od Użytkownika za pomocą płatności online, za pośrednictwem serwisu
przelewy24.
3. Administrator przewiduje możliwość stosowania rabatów i upustów cenowych oraz możliwość
modyfikacji harmonogramu płatności.
4. Płatność za wizytę niezrealizowaną z przyczyn niezależnych od Administratora nie będzie
zwracana.
3
5. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika, a Strony oświadczają, że nie jest to
jednoznaczne ze zmianą warunków Umowy.
6. Administrator zastrzega sobie możliwość wysyłania powiadomień i monitów dotyczących
zaległych płatności.
§5. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za gromadzenie danych osobowych zgodnie z
właściwymi przepisami prawa.
2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie
dokumentacji medycznej zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku prawa pacjenta (w tym
rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy), ustawą o systemie informacji o ochronie zdrowia oraz
innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
3. Użytkownik oświadcza, iż wprowadzane dane wizyty i dane pacjenta są autentyczne pod
rygorem odpowiedzialności karnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, sprzeczne z
Regulaminem i Umową serwisu epsychiartra-24.pl, w szczególności za niedopełnienie przez
Użytkowników obowiązków, które nakładają na nich właściwe przepisy prawa.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem
przez Użytkowników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych.
6. Użytkownik pobiera oraz uzyskuje wszelkie dane oraz treści dostarczane przez Administratora na
własną odpowiedzialność.
7. Użytkownicy są również odpowiedzialni za weryfikację wprowadzanych do serwisu danych
– Administrator nie ingeruje w treść oraz zakres i rodzaj danych wprowadzanych do Serwisu.
Użytkownicy odpowiadają także za prawidłowe i zgodne z prawem wprowadzanie do Serwisu i
gromadzenie w nim wszelkich danych osobowych (tj. w szczególności zbieranie danych osobowych w
konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z
tymi celami).
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Użytkowników za utratę zysków (lucrum
cessans) lub jakiekolwiek szkody (damnum emergens), straty pośrednie, koszty i inne należności, jakie
Użytkownik poniósł w związku z wykonywaniem swych obowiązków związanych z realizacją Umowy.
9. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zwalnia Administratora z odpowiedzialności za utratę danych
osobowych osób trzecich, które to dane zostały wprowadzone do Serwisu bądź zostały niewłaściwie
wykorzystane lub w sposób nieuprawniony ujawnione w związku z brakiem u Klienta odpowiednich
zabezpieczeń przed przejęciem Hasła lub Loginu, bądź udostępnieniem przez Klienta Konta osobom
nieuprawnionym.
10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług
przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik posiada zawarte umowy.
11. Administrator dołoży wszelkiej staranności, aby strona internetowa Serwisu (epsychiatra-24.pl)
była wolna od błędów i dostęp do niej był bezwzględnie ciągły i nieprzerwany. Nie dotyczy to sytuacji, w
której przerwa w dostępie do usług jest skutkiem okoliczności o charakterze obiektywnym, niezależnym
od Administratora (np. siła wyższa rozumiana jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i
4
którego skutkom nie można zapobiec – katastrofalne działania przyrody; akty władzy ustawodawczej i
wykonawczej oraz niektóre zaburzenia życia zbiorowego).
12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności, za wszelkie działania lub
zaniechania Użytkownika lub jego pracownika; jakiegokolwiek rodzaju szkody poniesione przez osoby
trzecie na skutek działań lub zaniechań Użytkownika; przerwania dostarczania, utraty lub uszkodzenia
danych; niewykonania lub opóźnienia w dostarczaniu usług z powodu przyczyn niezależnych od
Administratora.
13. Administrator nie odpowiada za problemy bądź przerwy w działaniu sieci internetowej, które
uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu. W szczególności Administrator nie ponosi
odpowiedzialności za straty poniesione przez Użytkownika w wyniku utraty danych lub niemożliwości
przesyłu danych, które spowodowane były przez przerwy w dostępie do stron internetowych
Administratora.
14. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek działania siły wyższej w
rozumieniu przepisów prawa polskiego.
§6. OCHRONA PRAW AUTORSKICH
1. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na
stronie Serwisu internetowego www.epsychiatra-24.pl należą do Administratora lub zostały użyte za
zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
2. Każdy Użytkownik, jak i osoba trzecia mająca dostęp do Serwisu, zobowiązani są do
powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub
wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na stronie Serwisu, za
wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
3. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku
tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu internetowego www.epsychiatra-24.pl, w tym ich
udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do
nich prawa autorskie.
4. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu internetowego
www.epsychiatra-24.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
5. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub innej
osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę
do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego, jeżeli Użytkownik dopuszcza się takiego działania.
§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Wypełniając Formularz rejestracji, Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz.
1000) dalej zwaną „Ustawą” oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych – dalej zwane
„RODO”). Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się bezpośrednio
kontaktować pocztą elektroniczną przy użyciu adresu e-mail: iod@epsychiatra-24.pl bądź tradycyjną
pocztą na adres Oleśniczka 30, 55-093 Oleśniczka.
5
2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Umowy, o której
mowa w niniejszym Regulaminie i Umowie serwisu epsychiatra-24.pl.
3. Dane osobowe Użytkownika nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom bez jego
wyraźnej zgody, chyba że obowiązek przekazania danych osobowych będzie wynikał z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca Pan Piotr
Gościmski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Prywatna Praktyka Lekarska, z siedzibą
przy: Oleśniczka 30, 55-093 Oleśniczka, NIP: 8272099844 (zwany dalej: „Właściciel”). Administrator
będzie przechowywał dane osobowe Użytkowników przez okres obowiązywania Umowy i po jej
zakończeniu do czasu wykonania wszelkich obowiązków związanych z Umową. Użytkownik ma prawo
do żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w określonych w przepisach
przypadkach), a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia w dowolnym momencie zgody na
przetwarzanie danych przez Administratora (w razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
Administrator nie będzie mógł wykonywać obowiązków wynikających z umowy) oraz wniesienia skargi
do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych
przez Użytkownika jest dobrowolne, a w razie ich nie podania nie będzie możliwe świadczenie usług
objętych Umową. Administrator nie będzie dokonywał profilowania danych osobowych Użytkowników.
4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników znajdują się w
dokumencie Polityka prywatności Serwisu internetowego www.epsychiatra-24.pl.
5. Użytkownik oświadcza, że jest administratorem wszelkich danych osobowych, które przetwarza
lub wprowadza do systemu teleinformatycznego za pośrednictwem Oprogramowania oraz oświadcza, że
ww. dane osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§8. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zawarcie Umowy oznacza dla Użytkownika konieczność powierzenia Administratorowi,
przetwarzania danych osobowych należących do osób trzecich (w szczególności pacjentów),
wprowadzanych przez Użytkownika do Serwisu. Powierzenie przetwarzania danych osobowych reguluje
„Umowa powierzenia przetwarzania danych”, której postanowienia znajdują się w niniejszym paragrafie.
2. Jeżeli w tym paragrafie jest mowa o „Umowie” – należy przez to rozumieć umowę o świadczeniu
usług za pośrednictwem serwisu epsychiatra-24.pl, natomiast „Umowa powierzenia przetwarzania
danych” – oznacza umowę dot. powierzenia Administratorowi danych osobowych.
I. Przedmiot powierzenia
1. Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w
szczególności art. 31 ust. 1 Ustawy, art. 28 ust. 3 RODO, art. 24 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i
rzeczniku praw pacjenta oraz właściwej realizacji postanowień zawartej Umowy, Użytkownik, powierza
Administratorowi do przetwarzania dane osobowe, zgromadzone na udostępnionej Użytkownikowi
przestrzeni Serwisu epsychiatra-24.pl, w ramach świadczonych przez Administratora usług, w zakresie
określonym niniejszą Umową powierzenia przetwarzania danych. Powierzone dane nie są dalej
przetwarzane; przechowywane są na monitorowanych 24/7 serwerach znajdujących się w Unii
Europejskiej, „Podpowierzenie” danych innemu podmiotowi może nastąpić wyłącznie za zgodą
Użytkownika i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Użytkownik powierza Administratorowi do przetwarzania dane osobowe należące do osób
trzecich (w szczególności pacjentów), za które jest odpowiedzialny na mocy odrębnych przepisów.
Użytkownik niniejszym upoważnia Administratora do przetwarzania danych osobowych zawartych w
prowadzonej przez niego w Serwisie dokumentacji medycznej w celu wykonywania czynności
związanych z utrzymaniem Konta Użytkownika oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa Konta
6
Użytkownika. Administrator i osoby działające w jego imieniu są zobowiązani do zachowania w
tajemnicy wszelkich informacji, które dotyczą pacjentów, a które zostały uzyskane w związku z realizacją
Umowy. Tajemnica ta obowiązuje również po śmierci pacjenta.
3. Zakres danych osobowych przekazanych przez Użytkownika do przetwarzania będzie zależał od
tego, co Użytkownik wprowadzi do jego Konta. Dane osobowe wprowadzane przez Użytkownika mogą
obejmować w szczególności dane gromadzone w ramach dokumentacji medycznej tj.:
a) oznaczenie pacjenta:
– nazwisko i imię (imiona);
– datę urodzenia;
– oznaczenie płci;
– adres miejsca zamieszkania (ew. adres zameldowania);
– PESEL;
– numer telefonu;
– adres e-mail;
– w przypadku małoletniego pacjenta lub pacjenta całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do
świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca
zamieszkania
b) oznaczenie Użytkownika oraz miejsca, w której udzielono świadczeń zdrowotnych (ew. nazwa
komórki organizacyjnej);
c) opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, w tym między innymi: –
historia zdrowia i choroby;
– wypisane skierowania;
– historia wizyt i planowane wizyty; – wypisane recepty;
– wystawione dokumenty sprzedaży;
d) datę sporządzenia danego dokumentu.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres wykonywania Umowy, aż
do czasu usunięcia danych zgodnie z punktem V.5 niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych.
5. Administrator dołoży wszelkich starań, aby powierzenie przetwarzania mu danych osobowych
zawartych w dokumentacji medycznej nie spowodowało zakłócenia w udzielaniu przez Użytkownika
świadczeń zdrowotnych, w szczególności Administrator zapewni, bez zbędnej zwłoki, dostęp do danych
zawartych w dokumentacji medycznej gromadzonej w Serwisie.
6. Administrator za zgodą Użytkownika może przenieść na inny podmiot prawa i obowiązki
wynikające z Umowy powierzenia przetwarzania danych. Podmiot, któremu Administrator powierza
przetwarzanie danych jest zobowiązany wypełniać wszelkie obowiązki nałożone na Administratora, w
zakresie w jakim powierzono mu przetwarzanie danych.
II. Zobowiązania Stron
1. Administrator oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych, wyłącznie w
zakresie niezbędnym do realizacji Umowy powierzenia przetwarzania danych oraz w celu w niej
określonym.
2. Administrator przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązany jest stosować środki
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W związku z tym, iż na
7
podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych mogą być przetwarzane dane gromadzone w
ramach dokumentacji medycznej, Administrator jest zobowiązany do:
a) zabezpieczenia Serwisu przed uszkodzeniem lub utratą zgromadzonych w nim danych
b) utrzymywania integralności metadanych i treści dokumentacji prowadzonej za pomocą Serwisu tj.
zabezpieczenie przed wprowadzaniem zmian przez osoby nieupoważnione przez Użytkownika;
c) zapewnienia stałego dostępu do danych dla Użytkownika i zabezpieczeniu przed dostępem osób
nieuprawnionych;
d) identyfikacji osoby dokonującej wpisu do dokumentacji prowadzonej za pomocą
Oprogramowania i osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz dokumentowanie dokonywanych
przez te osoby zmian w tej dokumentacji i metadanych (jeśli w ramach jednego Konta Oprogramowanie
wykorzystuje kilka osób, każda z tych osób ma swój login i hasło);
e) przyporządkowania cech informacyjnych dla dokumentacji medycznej tworzonej w ramach
Oprogramowania poprzez oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych (nazwisko, imię, tytuł
zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu oraz podpis, który jest
weryfikowany za pomocą indywidulanego loginu i hasła);
f) udostępnienia poprzez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo odpowiedniej części
dokumentacji w formacie, w którym jest przetwarzana za pomocą Oprogramowania ( XLS, CSV lub
XML);
g) zapewnienia eksportu całości danych w formacie określonym przez przepisy wykonawcze do
ustawy o systemie informacji o ochronie zdrowia;
h) zapewnienia funkcjonalności wydruku dokumentacji zgromadzonej w Serwisie
3. W ramach zabezpieczenia danych powierzonych do przetwarzania Administrator zobowiązuje się do:
1) systematycznego dokonywania analizy zagrożeń związanych z przechowywaniem danych w
Serwisie, a jeżeli będzie to wymagane dokonanie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania
dla ochrony danych osobowych;
2) opracowania i stosowania procedur zabezpieczania dokumentacji wytwarzanej w ramach
Oprogramowania;
3) stosowania środków bezpieczeństwa adekwatnych do zagrożeń, w tym między innymi
szyfrowanie danych osobowych oraz zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych
osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
4) bieżącego kontrolowania funkcjonowania wszystkich organizacyjnych i
techniczno-informatycznych sposobów zabezpieczenia, a także okresowego dokonywania oceny
skuteczności tych sposobów;
5) przygotowania i realizacji planów przechowywania dokumentacji w długim czasie, w tym jej
przenoszenia na nowe informatyczne nośniki danych i do nowych formatów danych, jeżeli tego wymaga
zapewnienie ciągłości dostępu do dokumentacji.
4. Administrator będzie wspomagał Użytkownika w przypadku, gdy osoba fizyczna, której dane
osobowe są przetwarzane za pomocą Oprogramowania, zwróci się do Użytkownika z wnioskiem,
8
mającym podstawę prawną w powszechnie obowiązujących przepisach, dotyczącym przetwarzanych
danych.
5. Administrator udzieli Użytkownikowi pomocy w kontaktach z właściwym organem nadzoru nad
ochroną danych osobowych lub innym organem państwa, w szczególności poprzez dostarczanie, na
rozsądne życzenie Użytkownika, niezbędnych informacji i dokumentacji.
6. Administrator zawiadomi, bez zbędnej zwłoki (nie później niż w terminie 48 godzin po
stwierdzeniu naruszenia), Użytkownika o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa danych osobowych,
które są przetwarzane na podstawie niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych. Użytkownik
we własnym zakresie dokona oceny otrzymanych zawiadomień i samodzielnie powiadomi organy
nadzoru oraz osoby fizyczne, których te naruszenia dotyczą.
7. W celu wykonania obowiązków, o których mowa w punktach poprzednich, Administrator
zobowiązany jest prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych (rejestr czynności
przetwarzania danych osobowych) oraz może wyznaczyć Administratora Bezpieczeństwa Informacji
(ABI) lub inspektora ochrony danych (w rozumieniu RODO). Niezależnie od tego Użytkownik ma prawo
do kontroli zgodności przetwarzanych w Serwisie danych osobowych z Umową przetwarzania danych
osobowych. W tym celu Administrator udostępni Użytkownikowi, na jego rozsądne i umotywowane
żądanie, wszelkie informacje niezbędne do potwierdzenia zgodności przetwarzania z wymogami Umowy
powierzenia przetwarzania danych oraz wymogami innych przepisów powszechnie obowiązujących.
8. Administrator nie jest uprawniony do przekazywania danych osobowych osobom trzecim, z
wyłączeniem osób współpracujących lub pracujących dla Administratora w ramach utrzymania
sprawności i funkcjonalności Oprogramowania. W celu uniknięcia wątpliwości, w imieniu Administratora
powierzone dane osobowe mogą przetwarzać wyłącznie osoby, które uprzednio uzyskały od niego
pisemne upoważnienie. Każde upoważnienie lub jego cofnięcie Administrator zobowiązany jest wpisać
do „Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych”.
9. Administrator zobowiązany jest do zebrania od swoich pracowników lub współpracowników, przy
pomocy których realizować będzie przedmiot niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych,
oświadczeń o obowiązku zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych.
10. Administrator zobowiązany jest do przeszkolenia swoich pracowników lub współpracowników w
zakresie sposobów zabezpieczenia przetwarzanych danych.
III. Współdziałanie stron
1. Podczas trwania niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych, strony zobowiązują się
ściśle współpracować za pośrednictwem wyznaczonych osób, informując się wzajemnie o wszystkich
okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na realizację Umowy powierzenia przetwarzania
danych.
IV. Odpowiedzialność
1. Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej stronie oraz osobom trzecim w
związku z wykonywaniem Umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – Kodeks cywilny, przepisami Ustawy i
RODO oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych.
2. W przypadku szkody spowodowanej umyślnym działaniem Administratora, Administrator ponosić
będzie odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Użytkownika.
9
3. W przypadku innym niż określonym w ust. 2, Administrator ponosić będzie odpowiedzialność
wyłącznie na zasadzie winy.
4. W celu uniknięcia wątpliwości, Administrator ponosi odpowiedzialność za działania swoich
pracowników i innych osób, przy pomocy których przetwarza powierzone dane osobowe, jak za własne
działanie i zaniechanie.
V. Czas trwania i wypowiedzenie Umowy powierzenia przetwarzania danych
1. Umowa powierzenia przetwarzania danych zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy dot.
świadczenia usług.
2. Rozwiązanie niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych, jest bezwzględnie wyłączone.
Umowa powierzenia przetwarzania danych ulega rozwiązaniu w momencie rozwiązania Umowy.
3. Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania Umowy powierzenia przetwarzania danych bez
wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia celu i zakresu przetwarzania powierzonych danych
osobowych określonych w niniejszej Umowie powierzenia przetwarzania danych.
4. Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania Umowy powierzenia przetwarzania danych bez
wypowiedzenia jeżeli w wyniku kontroli organu odpowiedzialnego za nadzorowanie przetwarzania
danych osobowych lub innego organu państwa zostanie ujawnione nieodpowiednie zabezpieczenie
danych osobowych zgromadzonych w Serwisie.
5. W przypadku rozwiązania Umowy powierzenia przetwarzania danych Administrator zobowiązany jest
do zwrotu Użytkownikowi powierzonych do przetwarzania danych osobowych na płycie CD/DVD lub
innym zewnętrznym nośniku zabezpieczonych hasłem oraz do trwałego zniszczenia i wykasowania
wszelkich sporządzonych w związku lub przy okazji wykonywania Umowy powierzenia przetwarzania
danych zapisów oraz dokumentów zawierających powierzone do przetwarzania dane osobowe.
Administrator zobowiązany jest zwrócić powierzone do przetwarzania dane osobowe w terminie 30 dni
od dnia rozwiązania Umowy. Zwrot zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez strony lub
potwierdzeniem odbioru podpisanym przez Użytkownika.
§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony
Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub
pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do
dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak
najkrócej.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie i Umowie serwisu
epsychiatra-24.pl. Użytkownik będzie mógł zrezygnować z korzystania z Serwisu w przypadku, gdy nie
zaakceptuje warunków nowego Regulaminu i Umowy serwisu epsychiatra-24.pl.
3. O każdych zmianach Administrator będzie informować na stronie Serwisu z odpowiednim
wyprzedzeniem. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 2 dniach od ich ogłoszenia.
4. Administrator zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem
Oprogramowania, a także do dokonywania niezbędnych aktualizacji.
5. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o każdorazowej zmianie adresu, numeru
telefonu i faksu, adresu poczty elektronicznej oraz wszelkich niezbędnych do realizacji Umowy danych.
10
W przypadku uchybienia temu obowiązkowi wszelką korespondencję – w tym fakturę wysłaną na
poprzedni adres lub adres poczty elektronicznej, uznaje się za skutecznie dostarczoną.
6. Wszelkie spory między Administratorem, a Użytkownikami będą rozstrzygane w sposób polubowny.
W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Administratorem, a Użytkownikiem,
sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Administratora.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem i Umową serwisu i aplikacji Medfile
zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
8. Regulamin i Umowa serwisu epsychiatra-24.pl obowiązuje od dnia 01.02.2020 r.